commerce à louer 50 m2 DAX - 40

Ref : 22284
800 € /an
[{'rang': 1, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_9CEE3738-4AE2-47A9-B187-E23EF6F0A775.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_9CEE3738-4AE2-47A9-B187-E23EF6F0A775.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_9CEE3738-4AE2-47A9-B187-E23EF6F0A775.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_9CEE3738-4AE2-47A9-B187-E23EF6F0A775.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_9CEE3738-4AE2-47A9-B187-E23EF6F0A775.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_9CEE3738-4AE2-47A9-B187-E23EF6F0A775.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_9CEE3738-4AE2-47A9-B187-E23EF6F0A775.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_9CEE3738-4AE2-47A9-B187-E23EF6F0A775.jpg'}, {'rang': 2, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_72C36164-524A-4E87-A57D-B26149BB9368.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_72C36164-524A-4E87-A57D-B26149BB9368.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_72C36164-524A-4E87-A57D-B26149BB9368.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_72C36164-524A-4E87-A57D-B26149BB9368.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_72C36164-524A-4E87-A57D-B26149BB9368.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_72C36164-524A-4E87-A57D-B26149BB9368.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_72C36164-524A-4E87-A57D-B26149BB9368.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_72C36164-524A-4E87-A57D-B26149BB9368.jpg'}, {'rang': 3, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_3E11EA53-23E2-4455-B08D-835FAA83B4CE.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_3E11EA53-23E2-4455-B08D-835FAA83B4CE.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_3E11EA53-23E2-4455-B08D-835FAA83B4CE.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_3E11EA53-23E2-4455-B08D-835FAA83B4CE.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_3E11EA53-23E2-4455-B08D-835FAA83B4CE.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_3E11EA53-23E2-4455-B08D-835FAA83B4CE.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_3E11EA53-23E2-4455-B08D-835FAA83B4CE.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_3E11EA53-23E2-4455-B08D-835FAA83B4CE.jpg'}, {'rang': 4, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_646467A3-2F37-484F-97F4-6C4417051723.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_646467A3-2F37-484F-97F4-6C4417051723.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_646467A3-2F37-484F-97F4-6C4417051723.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_646467A3-2F37-484F-97F4-6C4417051723.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_646467A3-2F37-484F-97F4-6C4417051723.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_646467A3-2F37-484F-97F4-6C4417051723.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_646467A3-2F37-484F-97F4-6C4417051723.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_646467A3-2F37-484F-97F4-6C4417051723.jpg'}, {'rang': 5, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_54E9C118-58D7-4F99-A83B-8411BCE27933.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_54E9C118-58D7-4F99-A83B-8411BCE27933.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_54E9C118-58D7-4F99-A83B-8411BCE27933.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_54E9C118-58D7-4F99-A83B-8411BCE27933.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_54E9C118-58D7-4F99-A83B-8411BCE27933.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_54E9C118-58D7-4F99-A83B-8411BCE27933.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_54E9C118-58D7-4F99-A83B-8411BCE27933.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_54E9C118-58D7-4F99-A83B-8411BCE27933.jpg'}, {'rang': 6, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_1D2A4394-91D7-4C42-852A-EA9BB0F6528A.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_1D2A4394-91D7-4C42-852A-EA9BB0F6528A.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_1D2A4394-91D7-4C42-852A-EA9BB0F6528A.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_1D2A4394-91D7-4C42-852A-EA9BB0F6528A.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_1D2A4394-91D7-4C42-852A-EA9BB0F6528A.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_1D2A4394-91D7-4C42-852A-EA9BB0F6528A.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_1D2A4394-91D7-4C42-852A-EA9BB0F6528A.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_1D2A4394-91D7-4C42-852A-EA9BB0F6528A.jpg'}, {'rang': 7, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_93AA9F72-D6C4-4766-9C52-D9718894CDAF.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_93AA9F72-D6C4-4766-9C52-D9718894CDAF.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_93AA9F72-D6C4-4766-9C52-D9718894CDAF.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_93AA9F72-D6C4-4766-9C52-D9718894CDAF.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_93AA9F72-D6C4-4766-9C52-D9718894CDAF.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_93AA9F72-D6C4-4766-9C52-D9718894CDAF.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_93AA9F72-D6C4-4766-9C52-D9718894CDAF.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_93AA9F72-D6C4-4766-9C52-D9718894CDAF.jpg'}, {'rang': 8, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_FF9B37A6-953C-4197-AF1D-E501E1E955DE.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_FF9B37A6-953C-4197-AF1D-E501E1E955DE.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_FF9B37A6-953C-4197-AF1D-E501E1E955DE.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_FF9B37A6-953C-4197-AF1D-E501E1E955DE.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_FF9B37A6-953C-4197-AF1D-E501E1E955DE.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_FF9B37A6-953C-4197-AF1D-E501E1E955DE.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_FF9B37A6-953C-4197-AF1D-E501E1E955DE.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_FF9B37A6-953C-4197-AF1D-E501E1E955DE.jpg'}, {'rang': 9, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_9075A12D-7780-4F74-AFE0-FD0E149D980C.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_9075A12D-7780-4F74-AFE0-FD0E149D980C.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_9075A12D-7780-4F74-AFE0-FD0E149D980C.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_9075A12D-7780-4F74-AFE0-FD0E149D980C.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_9075A12D-7780-4F74-AFE0-FD0E149D980C.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_9075A12D-7780-4F74-AFE0-FD0E149D980C.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_9075A12D-7780-4F74-AFE0-FD0E149D980C.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_9075A12D-7780-4F74-AFE0-FD0E149D980C.jpg'}, {'rang': 10, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_30719273-190A-4464-90C6-4FBBAEB67187.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_30719273-190A-4464-90C6-4FBBAEB67187.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_30719273-190A-4464-90C6-4FBBAEB67187.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_30719273-190A-4464-90C6-4FBBAEB67187.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_30719273-190A-4464-90C6-4FBBAEB67187.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_30719273-190A-4464-90C6-4FBBAEB67187.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_30719273-190A-4464-90C6-4FBBAEB67187.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_30719273-190A-4464-90C6-4FBBAEB67187.jpg'}, {'rang': 11, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_6ACA5222-23E6-466A-854B-E0767FDDE9A9.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_6ACA5222-23E6-466A-854B-E0767FDDE9A9.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_6ACA5222-23E6-466A-854B-E0767FDDE9A9.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_6ACA5222-23E6-466A-854B-E0767FDDE9A9.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_6ACA5222-23E6-466A-854B-E0767FDDE9A9.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_6ACA5222-23E6-466A-854B-E0767FDDE9A9.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_6ACA5222-23E6-466A-854B-E0767FDDE9A9.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_6ACA5222-23E6-466A-854B-E0767FDDE9A9.jpg'}, {'rang': 12, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_3754A17D-8F7E-4289-9A95-BFAFC9EB9604.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_3754A17D-8F7E-4289-9A95-BFAFC9EB9604.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_3754A17D-8F7E-4289-9A95-BFAFC9EB9604.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_3754A17D-8F7E-4289-9A95-BFAFC9EB9604.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_3754A17D-8F7E-4289-9A95-BFAFC9EB9604.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_3754A17D-8F7E-4289-9A95-BFAFC9EB9604.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_3754A17D-8F7E-4289-9A95-BFAFC9EB9604.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_3754A17D-8F7E-4289-9A95-BFAFC9EB9604.jpg'}, {'rang': 13, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_85E7A42E-4252-4E4A-BCC0-4CB7464D6EE6.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_85E7A42E-4252-4E4A-BCC0-4CB7464D6EE6.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_85E7A42E-4252-4E4A-BCC0-4CB7464D6EE6.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_85E7A42E-4252-4E4A-BCC0-4CB7464D6EE6.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_85E7A42E-4252-4E4A-BCC0-4CB7464D6EE6.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_85E7A42E-4252-4E4A-BCC0-4CB7464D6EE6.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_85E7A42E-4252-4E4A-BCC0-4CB7464D6EE6.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_85E7A42E-4252-4E4A-BCC0-4CB7464D6EE6.jpg'}, {'rang': 14, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_58D9CAAC-356C-4213-A755-6F2DCAE1AF1C.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_58D9CAAC-356C-4213-A755-6F2DCAE1AF1C.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_58D9CAAC-356C-4213-A755-6F2DCAE1AF1C.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_58D9CAAC-356C-4213-A755-6F2DCAE1AF1C.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_58D9CAAC-356C-4213-A755-6F2DCAE1AF1C.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_58D9CAAC-356C-4213-A755-6F2DCAE1AF1C.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_58D9CAAC-356C-4213-A755-6F2DCAE1AF1C.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_58D9CAAC-356C-4213-A755-6F2DCAE1AF1C.jpg'}, {'rang': 15, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_C5717DB5-D0EF-4257-B234-33C527513AA0.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_C5717DB5-D0EF-4257-B234-33C527513AA0.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_C5717DB5-D0EF-4257-B234-33C527513AA0.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_C5717DB5-D0EF-4257-B234-33C527513AA0.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_C5717DB5-D0EF-4257-B234-33C527513AA0.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_C5717DB5-D0EF-4257-B234-33C527513AA0.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_C5717DB5-D0EF-4257-B234-33C527513AA0.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_C5717DB5-D0EF-4257-B234-33C527513AA0.jpg'}, {'rang': 16, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_49878BC6-FBEF-48D9-806C-0FF761CAEF37.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_49878BC6-FBEF-48D9-806C-0FF761CAEF37.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_49878BC6-FBEF-48D9-806C-0FF761CAEF37.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_49878BC6-FBEF-48D9-806C-0FF761CAEF37.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_49878BC6-FBEF-48D9-806C-0FF761CAEF37.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_49878BC6-FBEF-48D9-806C-0FF761CAEF37.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_49878BC6-FBEF-48D9-806C-0FF761CAEF37.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_49878BC6-FBEF-48D9-806C-0FF761CAEF37.jpg'}, {'rang': 17, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_872114EA-F57B-4362-B239-2A4A9C44736F.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_872114EA-F57B-4362-B239-2A4A9C44736F.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_872114EA-F57B-4362-B239-2A4A9C44736F.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_872114EA-F57B-4362-B239-2A4A9C44736F.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_872114EA-F57B-4362-B239-2A4A9C44736F.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_872114EA-F57B-4362-B239-2A4A9C44736F.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_872114EA-F57B-4362-B239-2A4A9C44736F.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_872114EA-F57B-4362-B239-2A4A9C44736F.jpg'}, {'rang': 18, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_5E239EA0-9873-4AF3-8B28-F1B070596D16.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_5E239EA0-9873-4AF3-8B28-F1B070596D16.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_5E239EA0-9873-4AF3-8B28-F1B070596D16.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_5E239EA0-9873-4AF3-8B28-F1B070596D16.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_5E239EA0-9873-4AF3-8B28-F1B070596D16.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_5E239EA0-9873-4AF3-8B28-F1B070596D16.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_5E239EA0-9873-4AF3-8B28-F1B070596D16.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_5E239EA0-9873-4AF3-8B28-F1B070596D16.jpg'}, {'rang': 19, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_68AB8662-FEE4-489F-A21A-33A08B47E20A.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_68AB8662-FEE4-489F-A21A-33A08B47E20A.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_68AB8662-FEE4-489F-A21A-33A08B47E20A.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_68AB8662-FEE4-489F-A21A-33A08B47E20A.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_68AB8662-FEE4-489F-A21A-33A08B47E20A.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_68AB8662-FEE4-489F-A21A-33A08B47E20A.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_68AB8662-FEE4-489F-A21A-33A08B47E20A.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_68AB8662-FEE4-489F-A21A-33A08B47E20A.jpg'}, {'rang': 20, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_0740E207-4C74-430F-A1E6-77CE573BF7C6.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_0740E207-4C74-430F-A1E6-77CE573BF7C6.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_0740E207-4C74-430F-A1E6-77CE573BF7C6.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_0740E207-4C74-430F-A1E6-77CE573BF7C6.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_0740E207-4C74-430F-A1E6-77CE573BF7C6.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_0740E207-4C74-430F-A1E6-77CE573BF7C6.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_0740E207-4C74-430F-A1E6-77CE573BF7C6.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_0740E207-4C74-430F-A1E6-77CE573BF7C6.jpg'}, {'rang': 21, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_D17DB292-E4AA-4BD0-8962-D1B73EB7FF0F.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_D17DB292-E4AA-4BD0-8962-D1B73EB7FF0F.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_D17DB292-E4AA-4BD0-8962-D1B73EB7FF0F.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_D17DB292-E4AA-4BD0-8962-D1B73EB7FF0F.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_D17DB292-E4AA-4BD0-8962-D1B73EB7FF0F.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_D17DB292-E4AA-4BD0-8962-D1B73EB7FF0F.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_D17DB292-E4AA-4BD0-8962-D1B73EB7FF0F.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_D17DB292-E4AA-4BD0-8962-D1B73EB7FF0F.jpg'}, {'rang': 22, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_7388A314-354E-4A6A-8A26-B88F76BE4432.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_7388A314-354E-4A6A-8A26-B88F76BE4432.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_7388A314-354E-4A6A-8A26-B88F76BE4432.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_7388A314-354E-4A6A-8A26-B88F76BE4432.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_7388A314-354E-4A6A-8A26-B88F76BE4432.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_7388A314-354E-4A6A-8A26-B88F76BE4432.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_7388A314-354E-4A6A-8A26-B88F76BE4432.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_7388A314-354E-4A6A-8A26-B88F76BE4432.jpg'}, {'rang': 23, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_9E5B9FA5-5095-4E25-813B-D48843CE12C5.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_9E5B9FA5-5095-4E25-813B-D48843CE12C5.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_9E5B9FA5-5095-4E25-813B-D48843CE12C5.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_9E5B9FA5-5095-4E25-813B-D48843CE12C5.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_9E5B9FA5-5095-4E25-813B-D48843CE12C5.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_9E5B9FA5-5095-4E25-813B-D48843CE12C5.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_9E5B9FA5-5095-4E25-813B-D48843CE12C5.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_9E5B9FA5-5095-4E25-813B-D48843CE12C5.jpg'}, {'rang': 24, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_5406ABEE-7DAA-4F58-A379-3ABE43D43CC7.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_5406ABEE-7DAA-4F58-A379-3ABE43D43CC7.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_5406ABEE-7DAA-4F58-A379-3ABE43D43CC7.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_5406ABEE-7DAA-4F58-A379-3ABE43D43CC7.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_5406ABEE-7DAA-4F58-A379-3ABE43D43CC7.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_5406ABEE-7DAA-4F58-A379-3ABE43D43CC7.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_5406ABEE-7DAA-4F58-A379-3ABE43D43CC7.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_5406ABEE-7DAA-4F58-A379-3ABE43D43CC7.jpg'}, {'rang': 25, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_84F767FE-660F-441D-A2E8-6F03D6730E8C.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_84F767FE-660F-441D-A2E8-6F03D6730E8C.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_84F767FE-660F-441D-A2E8-6F03D6730E8C.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_84F767FE-660F-441D-A2E8-6F03D6730E8C.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_84F767FE-660F-441D-A2E8-6F03D6730E8C.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_84F767FE-660F-441D-A2E8-6F03D6730E8C.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_84F767FE-660F-441D-A2E8-6F03D6730E8C.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_84F767FE-660F-441D-A2E8-6F03D6730E8C.jpg'}, {'rang': 26, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_3C42D4FF-EED7-4BB1-AD54-81F9591342BD.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_3C42D4FF-EED7-4BB1-AD54-81F9591342BD.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_3C42D4FF-EED7-4BB1-AD54-81F9591342BD.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_3C42D4FF-EED7-4BB1-AD54-81F9591342BD.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_3C42D4FF-EED7-4BB1-AD54-81F9591342BD.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_3C42D4FF-EED7-4BB1-AD54-81F9591342BD.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_3C42D4FF-EED7-4BB1-AD54-81F9591342BD.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_3C42D4FF-EED7-4BB1-AD54-81F9591342BD.jpg'}, {'rang': 27, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_85782DFE-59D6-43D2-9927-F5F112F10C64.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_85782DFE-59D6-43D2-9927-F5F112F10C64.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_85782DFE-59D6-43D2-9927-F5F112F10C64.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_85782DFE-59D6-43D2-9927-F5F112F10C64.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_85782DFE-59D6-43D2-9927-F5F112F10C64.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_85782DFE-59D6-43D2-9927-F5F112F10C64.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_85782DFE-59D6-43D2-9927-F5F112F10C64.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_85782DFE-59D6-43D2-9927-F5F112F10C64.jpg'}, {'rang': 28, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_66108073-F912-48DA-89CF-6C5AB108AF90.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_66108073-F912-48DA-89CF-6C5AB108AF90.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_66108073-F912-48DA-89CF-6C5AB108AF90.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_66108073-F912-48DA-89CF-6C5AB108AF90.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_66108073-F912-48DA-89CF-6C5AB108AF90.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_66108073-F912-48DA-89CF-6C5AB108AF90.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_66108073-F912-48DA-89CF-6C5AB108AF90.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_66108073-F912-48DA-89CF-6C5AB108AF90.jpg'}, {'rang': 29, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_48BE4EFC-7C47-41DF-9AC2-A99B758E30CA.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_48BE4EFC-7C47-41DF-9AC2-A99B758E30CA.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_48BE4EFC-7C47-41DF-9AC2-A99B758E30CA.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_48BE4EFC-7C47-41DF-9AC2-A99B758E30CA.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_48BE4EFC-7C47-41DF-9AC2-A99B758E30CA.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_48BE4EFC-7C47-41DF-9AC2-A99B758E30CA.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_48BE4EFC-7C47-41DF-9AC2-A99B758E30CA.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_48BE4EFC-7C47-41DF-9AC2-A99B758E30CA.jpg'}, {'rang': 30, u'sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_5_F02753A0-B4FE-40DF-86B3-DB727C49201F.jpg', u'v5icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_10_F02753A0-B4FE-40DF-86B3-DB727C49201F.jpg', u'big': u's3/202/713/c21_202_713_22284_1_F02753A0-B4FE-40DF-86B3-DB727C49201F.jpg', u'list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_6_F02753A0-B4FE-40DF-86B3-DB727C49201F.jpg', u'v5sheet': u's3/202/713/c21_202_713_22284_8_F02753A0-B4FE-40DF-86B3-DB727C49201F.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_11_F02753A0-B4FE-40DF-86B3-DB727C49201F.jpg', u'v5list': u's3/202/713/c21_202_713_22284_9_F02753A0-B4FE-40DF-86B3-DB727C49201F.jpg', u'icon': u's3/202/713/c21_202_713_22284_7_F02753A0-B4FE-40DF-86B3-DB727C49201F.jpg'}]
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
commerce à louer - 50.0 m2 - DAX - 40 - AQUITAINE - Century 21 Glockner
Exclusivité
Envoyer un message
Message
Envoyer ce bien à un ami

Description

DAX, LOCAL COMMERCAIL A LOUER, emplacement de 1er ordre.
DAX, Centre ville, quartier de la Fontaine d'eau chaude, dans les rues piétonnes et proche de l'Hotel Le Splendid. Local commercial à louer d'une surface de 50 m² avec une très belle vitrine sur rue de 5 mètres. Bail tous commerces (sauf restauration). Comprenant actuellement : surface de vente, réserve, sanitaire. Entrée public et entrée privé.
Equipée d'une grille de sécurité électrique.

Localisation

Laissez-nous vos coordonnées pour obtenir la localisation

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Afficher sur la carte :

Demander la localisation

Vue globale

 • Surface totale : 50 m2

Équipements

Général

 • façade : 5.0

À savoir

 • Dépôt de garantie : 2000 €

Les performances énergétiques

  bien.date_dep: None
  bien.dpe_indisponible: False
  bien.non_soumis_au_dpe: True
  bien.certificat_dep: False
  bien.certificat_ges: False
  bien.cle_exam: False
 
Non soumis au DPE

Envoyer à un ami

Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires
Envoyer
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici. Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation

Envoyer un message :

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Créer votre alerte

Soyez le 1er informé sur les nouveaux biens correspondant à vos critères.

Rappel de vos critères de recherche :

Erreur dans les critères envoyés

Limite d'alertes atteinte

Cette alerte existe déjà

Cette alerte est déjà enregistrée pour cette adresse email. Vous continuerez à recevoir les biens correspondants à vos critères.

Une erreur est survenue

Merci de réessayer ultérieurement.

Votre alerte a été créée

Vous recevrez les biens correspondants à vos critères.

Nos agences proposent régulièrement des biens Comme celui que vous cherchez

Ne ratez pas une opportunité, On vous alerte en priorité !

Avez-vous un bien à vendre ?
Créer une alerte
Je souhaite être alerté
Voir les biens correspondants